Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20 w Krakowie (31-401 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952 (BrainSHARE).
  2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BrainSHARE prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
   Inspektor Danych Osobowych BrainSHARE IT sp. z o.o.
   Wojciech Podlaski
   al. 29 Listopada 20
   31-401 Kraków
   rodo@brainshare.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy BrainSHARE, a innym podmiotem w tym w celu rozwoju aplikacji (analiza zachowania użytkownika aplikacji) , a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO].
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
  5. W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy BrainSHARE, a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
  6. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
  8. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania ich kopii, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
   Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  9. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem ze wsparcia usług serwisowych w modelu hostowanym poprzez współpracę z Zendesk Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (San Francisco, California). Zendesk Inc. przestrzega zbioru zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, przez co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych. Zendesk Inc. jest zatwierdzonym podmiotem programu Tarcza Prywatności UE-USA. Ponadto posiada certyfikaty: ISO 27001:2013 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz ISO 27018:2014 – Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej.
  10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

Z poważaniem
Zespół BrainSHARE IT Sp. z o.o.