Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przyal. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952 (BrainSHARE).
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BrainSHARE prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Inspektor Danych Osobowych BrainSHARE IT sp. z o.o.

Wojciech Podlaski

al. 29 Listopada 20, 

31-401 Kraków

rodo@brainshare.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu w związku z wypełnieniem formularza dostępnego na stronie saldeosmart.pl, wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy BrainSHARE, a innym podmiotem w tym w celu rozwoju aplikacji (analiza zachowania użytkownika aplikacji), informowaniu o produkcie a także do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO].
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 3. W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy BrainSHARE, a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 4. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podanie skutkuje brakiem możliowości kontaktu, zawarcia umowy i realizacji celów wskazanych w p. 3-6. 
 6. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania ich kopii,  możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych mogą być:
 • W zakresie analizy zachowania użytkownika w celu ulepszania działania aplikacji Spółka wykorzystuje narzędzie Hotjar, którego dostawcą jest Hotjar Limited,  Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.  Hotjar deklaruje zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/.
 • W zakresie wsparcia działań marketingowych spółka korzysta z Systemu SALESmanago Customer Data Platform & Marketing Automation Platform, którego dostawcą jest Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.  Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
 • W zakresie obsługi aplikacji mobile na Android i iOS wykorzystywane jest narzędzie Google Firebase.
 • w zakresie do pomiaru lojalności klientów spółka korzysta w InMoment (dawniej Wootric) – dane znajdują się na terenie EU – szczegóły polityki prywatności znajdują się tutaj.
 • w zakresie wsparcia procesu sprzedaży spółka wykorzystuje Livespace CRM, „Livespace” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516) przy ul. Tadeusza Rejtana 17/12, https://www.livespace.io/pl/ochrona-danych-osobowych/.
 • w zakresie zarządzania projektami spółka wykorzystuje narzędzie Jira, dane są przetwarzane na terenie UE – https://support.atlassian.com/security-and-access-policies/docs/understand-data-residency/
 1. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem ze wsparcia usług serwisowych w modelu hostowanym poprzez współpracę z Zendesk Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (San Francisco, California). Zendesk Inc. przestrzega zbioru zasad ochrony prywatności – przestrzega zbioru zasad ochrony prywatności, w szczególności poprzez stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Europejską Radę Ochrony Danych (lista).
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.
 3. Masz  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Decyzje dotyczące danych osobowych nie są podejmowane wyłącznie w zautomatyzowany sposób.
 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl