REGULAMIN Forum SaldeoSMART z dnia 25.11.2022r.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu Forum SaldeoSMART dostępnego pod adresem https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/community/ którego moderatorem jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 000 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Forum SaldeoSMART – forum dyskusyjne w obszarze produktów SaldeoSMART,
 2. Użytkownik Serwisu (Użytkownik) – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Centrum Pomocy SaldeoSMART (www.pomoc.saldeosmart.pl)
 3. Moderator – osoba uprawniona przez BrainShare do dokonywania moderacji dyskusji w obrębie Forum.
 4. Temat – obszar dotyczący danego zagadnienia pod którym użytkownicy mogą zostawiać wpisy oraz komentarze.
 5. Wpis – zbiór wątków dotyczących jednego obszaru.
 6. Komentarze – informacje pozostawiane przez użytkowników w obrębie wpisów na Forum.
 7. Logowanie – dane logowania są spójne z danymi używanymi przy logowaniu do bazy wiedzy Centrum Pomocy SaldeoSMART (pomoc.saldeosmart.pl)
 8. Poziomy dostępu do Serwisu Forum:
  • Niezalogowany – dostęp do tematów, postów, komentarzy, bez możliwości dodawania treści.
  • Zalogowany – dostęp do tematów, postów, komentarzy, wraz z możliwością dodawania treści.
 9. Usunięcie wpisów/komentarzy Użytkownika – czynność Moderatora Serwisu, skutkuje usunięciem danego wpisu/komentarza Użytkownika. Podstawą do usunięcia jest treść naruszająca Regulamin Serwisu.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika – czynność Moderatora Serwisu, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika Serwisu. Podstawą do usunięcia Konta może być:
  • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Serwisu,
  • złożenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie Konta Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego Moderatora, tj. obsluga@saldeosmart.pl

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu korzystania z Serwisu.
 2. Zadaniem Forum SaldeoSMART jest przede wszystkim umożliwienie wymiany informacji w zakresie produktów SaldeoSMART.
 3. Korzystanie z Serwisu jest wolne od opłat.
 4. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu.
 5. Treść zawarta w Serwisie jest dostępna dla wszystkich. Aktywny udział w Społeczności jest możliwy jedynie po zalogowaniu oraz zapoznaniu się z Regulaminu. 
 6. Każdy wątek bądź komentarz umieszczony w Serwisie będzie podpisany danymi Użytkownika, podanymi w toku rejestracji.
 7. Podanie danych nieprawdziwych bądź danych innych osób stanowi przestępstwo i będzi powodowało zablokowanie Konta Użytkownika.
 8. Zabrania się udostępniania swojego konta innym osobom.
 9. Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów/osób.

§ 3

 1. Każdy wątek/komentarz należy dodawać do tematu związanego merytorycznie z poruszanym problemem. 
 2. W sytuacji błędnej kategoryzacji Moderator ma prawo przenieść wątek/ komentarz do odpowiedniego tematu.
 3. W sytuacji, w której wątek/komentarz jest związany z więcej niż jednym tematem Moderator ma prawo do zamknięcia danego wątku.
 4. Treść wątku/ komentarza powinna świadczyć o jego zawartości, być sformułowana przejrzyście i bez rażących błędów ortograficznych.

§ 4

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Serwisie wątki/komentarze, a BrainShare IT poprzez moderację dba o zachowanie odpowiedniej kultury komunikacji.
 2. Zakazuje się umieszczania w Serwisie następujących treści:
  • stanowiących ofertę, zaproszenie do składania ofert, reklamę lub promocję,
  • stanowiących ogłoszenie o produktach własnych.
  • naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszających dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne (również w językach obcych) lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  • zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, zawierające spam, ujawniające dane osób trzecich bez ich zgody,
  • naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszających dobra osobiste.
 3. W przypadku umieszczenia w/w treści w Serwisie będą one usuwane przez Moderatora bez uprzedzenia.
 4. Naruszenie regulaminu, polegające na zawarciu w nim treści określonych w ust. 2 powyżej będzie skutkowało trwałym zablokowaniem Konta Użytkownika.
 5. BrainShare IT nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 6. BrainShare IT jest uprawniony do wprowadzenia w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, które będą wchodzić w życie w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia na stronie Forum (https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/community/)
 7. Wszelkie sugestie lub uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego tj. obsluga@saldeosamrt.pl 

§ 5

 1. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”). 
 2. W stosunku do danych wprowadzanych przez Klienta lub Użytkownika do Konta SaldeoSMART, stosuje się standardy i środki zabezpieczeń określone w dokumencie Certyfikat zgodności z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, którego aktualna treść opublikowana jest na stronie: www.saldeosmart.pl/certyfikacja.
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych jest dostępna poniżej w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1

do REGULAMINU Forum SaldeoSMART

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przyal. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952 (BrainSHARE).
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BrainSHARE prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Inspektor Danych Osobowych BrainSHARE IT sp. z o.o., Wojciech Podlaski, al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, rodo@brainshare.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z Serwisu Forum SaldeoSMART [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO].
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności użytkownika lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 5. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania ich kopii,  możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podanie skutkuje brakiem możliowości korzystania z Serwisu Forum SaldeoSMART . 
 7. Odbiorcami danych mogą być:
  • W zakresie analizy zachowania użytkownika w celu ulepszania działania aplikacji Spółka wykorzystuje narzędzie Hotjar, którego dostawcą jest Hotjar Limited,  Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.  Hotjar deklaruje zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/.
  • W zakresie wsparcia działań marketingowych spółka korzysta z Systemu SALESmanago Customer Data Platform & Marketing Automation Platform, którego dostawcą jest Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.  Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
  • W zakresie obsługi aplikacji mobile na Android i iOS wykorzystywane jest narzędzie Google Firebase.
  • w zakresie do pomiaru lojalności klientów spółka korzysta w InMoment (dawniej Wootric) – dane znajdują się na terenie EU – szczegóły polityki prywatności znajdują się tutaj.
 8. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem ze wsparcia usług serwisowych w modelu hostowanym poprzez współpracę z Zendesk Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (San Francisco, California). Zendesk Inc. przestrzega zbioru zasad ochrony prywatności – przestrzega zbioru zasad ochrony prywatności, w szczególności poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 9. Przysługuje  Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronu Danych Osobowych.
 10. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.
 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl