REGULAMIN USŁUGI API ENGINE

§ 1 Definicje

 1. Operator– BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 000 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.   
 2. Integrator – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, Podmiot który będzie tworzył Oprogramowanie Integratora z wykorzystaniem Usługi API ENGINE.
 3. Usługa API ENGINE– usługa świadczona przez Operatora, która umożliwia Integratorowi tworzenie oprogramowania.
 4. Oprogramowanie Integratora (Oprogramowanie) – oprogramowanie wytworzone  przez Integratora z wykorzystaniem Usługi API ENGINE.
 5. Klient Integratora – użytkownik korzystający z Oprogramowania Integratora, które wymaga do swojego działania wykorzystania usługi API ENGINE.
 6. Konto API ENGINE (Konto) – konto Integratora stworzone przez Operatora zgodnie z niniejszym Regulaminem w zakresie funkcjonalnym wybranym przez Integratora. Dostęp do Konta będzie poprzez unikalny login i hasło. 
 7. Regulamin API ENGINE (Regulamin) – niniejszy regulamin usługi API ENGINE.
 8. Pakiet API ENGINE(Pakiet) – pakiet stron dostępny w ramach usługi API ENGINE zgodny z zakresem i opisem w  zawartym w cenniku Usługi API ENGINE.
 9. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz zamówienia Usługi API ENGINE dostępnym w Koncie API ENGINE.
 10. Umowa na świadczenie Usługi API ENGINE (Umowa) – umowa zawarta między Integratorem a Operatorem na świadczenie Usługi API na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Integrator po wypełnieniu i złożeniu Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu API ENGINE otrzymuje informacje na adres mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia o założeniu Konta API ENGINE wraz z unikalnym loginem i hasłem dostępowym, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na świadczenie Usługi API ENGINE.
 2. Integrator jest zobowiązany do dokonania zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się do Konta API ENGINE.
 3. W ramach Usługi API ENGINE Integrator może posiadać wyłącznie jedno Konto API ENGINE.
 4. Operator bezpłatnie udostępnia Integratorowi Usługi API ENGINE do czasu wykorzystania Pakietu 100 stron testowych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia założenia Konta, w celu oceny przydatności Usługi API ENGINE. Po przekroczeniu powyższego limitu dostęp do Usługi API ENGINE zostaje zablokowany.
 5. Po upływie okresu testowego, dostęp do Usługi API ENGINE jest możliwy po dokonaniu zapłaty za wybrany Pakiet API ENGINE w sposób określony w cenniku.
 6. Operator ma prawo do zablokowania Integratorowi dostępu do Konta API ENGINE w przypadku gdy:
  1. Integrator narusza zasady określone w  niniejszym Regulaminie;  
  2. Integrator korzystając z Usługi API ENGINE narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź narusza interesy Operatora;
  3. w uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi Oprogramowania Integratora w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Operatora lub innych działań na szkodę Operatora.
 1. Integrator nie może udostępniać Konta API ENGINE osobom ani podmiotom trzecim  i ponosi wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Integratora rozciąga się również na działanie osób oraz podmiotów,  którym Konto API ENGINE zostało udostępnione, nawet w sposób niezawiniony.

§ 3 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usługi API ENGINE

 1. W celu skorzystania z Usługi API ENGINE Integrator musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1024 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych Firefox, Chrome, Safari w ich najbardziej aktualnej wersji, aktywne konto poczty e-mail oraz zainstalowaną Javę w jej najbardziej aktualnej wersji.

§ 4  Zobowiązania i odpowiedzialność

 1. Integrator zobowiązuje się tworząc Oprogramowanie z wykorzystaniem Usługi API ENGINE nie naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności nie naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd.
 2. Integrator oświadcza że zapoznał się z zakresem funkcjonalnym i opisem Usługi API ENGINE i w pełni je akceptuje.
 3. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia Oprogramowania Integratora spoczywa na Integratorze.
 4. Odpowiedzialność w zakresie korzystania z Oprogramowania Integratora spoczywa na jego użytkownikach, z wyłączeniem odpowiedzialności Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych do Konta API ENGINE, a także za sposób ich wykorzystywania przez Integratora oraz użytkowników Oprogramowania Integratora.
 6. Operator zobowiązuje się udostępnić dokumentację Usługi API ENGINE, zawierającą zasoby wchodzące w jej skład i ich definicje.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego wyłączania dostępności Konta API ENGINE w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
  • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Konta API ENGINE bez podania przyczyn;
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi API ENGINE  w przypadku gdy Integrator naruszy postanowienia Regulaminu;
  • zmiany funkcjonalności Usługi API ENGINE.

§ 5 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Integratora, niezbędnych do świadczenia Usługi API ENGINE, jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora danych, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@brainshare.pl. Integrator oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej: https://www.saldeosmart.pl/klauzula-informacyjna-RODO
 2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych zgromadzonych na Koncie API ENGINE. 
 3. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez Operatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych do Konta API ENGINE, a także za sposób ich wykorzystywania przez Integratora.
 5. Integrator może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie API ENGINE z poziomu tego Konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 6. Integrator ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych do Konta API ENGINE.

§ 6 Płatności

 1. Integrator jest zobowiązany do zapłaty za wybrany Pakiet API ENGINE na zasadach określonych w cenniku dostępnym na Koncie API ENGINE w dniu złożenia zamówienia na dany Pakiet. 
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat za korzystanie z Usług API ENGINE oraz zasad dotyczących tych płatności.

§ 7 Reklamacje

 1. Integrator jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku problemów z prawidłowym korzystaniem z Konta API ENGINE. 
 2. Do zgłaszania reklamacji upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w Formularzu Zamówienia.
 3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail obsluga@saldeosmart.pl
 4. Operator zobowiązuje się przystąpić do działań w terminie 3 dni roboczych od złożenia reklamacji.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Umowa na świadczenie Usługi API zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku wskazanym w punkcie 8 poniżej oraz w przypadku złożenia wypowiedzenia przez Operatora zobowiązuje się on do zwrotu części uiszczonego przez Integratora wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej niewykorzystanej przez Integratora ilości stron. 
 4. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez Integratora, Operator zachowuje uiszczoną przez Integratora opłatę w całości.
 5. W przypadku gdy Integrator nie dokona zakupu płatnego Pakietu API ENGINE przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych Operator ma prawo do usunięcia Konta API ENGINE Integratora, a Umowa na świadczenie Usługi API ENGINE ulega automatycznemu rozwiązaniu bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Całkowita odpowiedzialność Operatora z wszelkich tytułów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na świadczenie Usługi API  ograniczona jest do wartości 20% wynagrodzenia za zakupiony przez Operatora Pakiet, którego dotyczy szkoda.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Integratora odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem loginu i hasła dostępu do Konta Integratora lub przed ich udostępnieniem przez Integratora osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 8. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi oraz utraconych korzyści jest wyłączona.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Integrator zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie nowego Regulaminu w Koncie API ENGINE. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami na świadczenie Usługi API ENGINE. Integrator, który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi API ENGINE ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu. 
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2020 r.

 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl