Regulamin Konta SaldeoSMART Online z dnia 1.02.2016

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin Konta SaldeoSMART ONLINE (Regulamin) – regulamin określający zasady świadczenia Usług Dostępu oraz korzystania z Konta SaldeoSMART dostępny na stronie www.saldeosmart.pl
 2. System SaldeoSMART – system informatyczny umożliwiający korzystanie z Konta SaldeoSMART, który jest utrzymywany i rozwijany przez Operatora Systemu SaldeoSMART.
 3. Operator Systemu SaldeoSMART (Operator lub BrainSHARE) – BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Conrada 51 w Krakowie (31-357 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 000 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.
 4. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Klienci mają prawo korzystać z Konta SaldeoSMART wyłącznie w ramach Pakietów określonych szczegółowo na stronie www.saldeosmart.pl.
 5. Hasło Klienta – ciąg znaków składający się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadany przez Operatora lub samodzielnie przez Klienta w procesie tworzenia Konta SaldeoSMART, a służący autoryzacji Klienta w procesie logowania na Konto SaldeoSMART.
 6. Login Klienta – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem Klienta do autoryzacji dostępu do Konta SaldeoSMART.
 7. Konto SaldeoSMART – wydzielona przestrzeń Systemu SaldeoSMART określona unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Konta SaldeoSMART w imieniu i na rzecz Klienta.
 9. Biuro Rachunkowe – podmiot gospodarczy, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług księgowych.
 10. Konto Użytkownika – konto utworzone dla danego Użytkownika przez Klienta, dostępne za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.
 11. Konto Klienckie – konto utworzone przez Klienta będącego Biurem Rachunkowym dla swoich klientów wobec których świadczy usługi księgowe lub konto utworzone przez Klienta dla podmiotów z nim powiązanych, przez które należy rozumieć podmiot kontrolujący Klienta, kontrolowany przez Klienta lub objęty wspólną kontrolą z Klientem. Kontrola oznaczała posiadanie ponad 51% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki.
 12. Zamówienie – formularz zamówienia Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART, którego podpisanie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Konta SaldeoSMART na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART (Usługi) – usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w ramach wybranego przez Klienta Pakietu.
 14. Umowa Konta SaldeoSMART (Umowa) – umowa zawarta pomiędzy Operatorem Systemu SaldeoSMART i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART.
 15. Opłata – wynagrodzenie Operatora Systemu SaldeoSMART za świadczenie Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART, wnoszona jest przez Klienta. Opłata uiszczana jest bezpośrednio do Operatora lub na rzecz Partnera jako opłata za Pierwszą Aktywację lub Przedłużenie Aktywacji.
 16. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 17.00 w każdym Dniu Roboczym.
 18. Partner – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Operatorem Systemu SaldeoSMART lub innym podmiotem posiadającym pisemną zgodę Operatora ma prawo do sprzedaż Pierwszej Aktywacji lub Przedłużenia Aktywacji.
 19. Wdrożenie – prace polegające na skonfigurowaniu Dostępu do Konta SaldeoSMART oraz inne czynności wynikającej z odrębnej umowy, służące do prawidłowej eksploatacji Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART przez Klienta.
 20. Pierwsza Aktywacja – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART od daty utworzenia Konta SaldeoSMART przez okres zgodny z wybranym Pakietem.
 21. Przedłużenie Aktywacji – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART przez okres zgodnie z wybranym Pakietem po zakończeniu okresu Pierwszej Aktywacji lub kolejnego okresu korzystania z Usługi.
 22. Pakiet – zestaw oferowany Klientowi Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcjonalności, ilości możliwych do przetworzenia dokumentów, ilości wewnętrznych Kont Użytkowników, ilości Kont Klienckich i innymi parametrami. Szczegółowy zakres usług poszczególnych Pakietów znajduje się na stronie www.saldeosmart.pl.

§2 Postanowienia Ogólne

1. Świadczenie Usług następuje w oparciu o System SaldeoSMART.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Klienta umowy powierzenia przetwarzania danych, której treść dostępna jest na stronie www.saldeosmart.pl

4. Klient może w ramach swojego Konta SaldeoSMART (w panelu administracyjnym) zarządzać zgromadzonymi tam danymi, jak również zmieniać hasło dostępu do Konta SaldeoSMART.

5. Klient jest uprawniony do tworzenia tzw. Kont Klienckich w ilości i na zasadach zgodnych z wybranym Pakietem. Utworzone Konta Klienckie dostępne są na Liście Firm po zalogowaniu się na Konto Klienta.

6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Konta SaldeoSMART jest równoznaczne z zawarciem Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która została dołączona w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.

§3 Wymagania Techniczne

W celu skorzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1024 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych Firefox, Chrome, Safari w ich najbardziej aktualnej wersji, aktywne konto poczty e-mail oraz zainstalowaną Javę w jej najbardziej aktualnej wersji.

§4 Zawarcie Umowy Konta SaldeoSMART

1. Zawarcie Umowy Konta SaldeoSMART następuje poprzez złożenie pisemnego Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Regulaminu.

2. Zamówienie może zostać złożone bezpośrednio u Operatora lub Partnera. Operator w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania Zamówienia tworzy Konto SaldeoSMART oraz generuje Hasło i Login Klienta.

3. Podane przez Klienta w Zamówieniu dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania Umowy Konta SaldeoSMART Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacje wysłane przez Operatora do Klienta na dotychczasowe podane dane, w tym adresy elektroniczne, będzie uważana za skutecznie doręczone.

4. Klient oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu SaldeoSMART oraz, że wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Konta SaldeoSMART w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał Operator, Klient jak i upoważniony przez Klienta Użytkownik.

5. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Klienta będącego przedsiębiorcą mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

7. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę podmiotów trzecich.

8. Z chwilą pierwszego zalogowania do Konta SaldeoSMART Operator udziela Klientowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Systemu SaldeoSMART w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata.

9. Licencja, o której mowa w ust. 8 powyżej, zezwala na korzystanie z Konta SaldeoSMART wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.

§5 Ochrona danych

1. Dane wprowadzone do Konta SaldeoSMART są własnością Klienta, który jest ich administratorem.

2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta do Konta SaldeoSMART, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy.

3. Operator ma prawo do przesyłania do Klienta oraz Użytkowników informacji o aktualizacji Systemu SaldeoSMART oraz wszelkich informacji dotyczących korzystania z Systemu SaldeoSMART.

4. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez Operatora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. W stosunku do danych wprowadzanych przez Klienta lub Użytkownika do Konta SaldeoSMART, stosuje się następujące środki ostrożności:

 • komunikacja z Kontem jest szyfrowana przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer);
 • dostęp do serwerów jest filtrowany za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;
 • dostęp do danych wprowadzonych do Konta ma wyłącznie Użytkownik i Klient za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła;
 • Konto jest zabezpieczone przed ewentualną utratą wprowadzonych do niej danych; zabezpieczenie, o którym mowa powyżej polega na wykonywaniu kopii zapasowych danych z okresu maksymalnie ostatnich 7 (siedmiu) dni;
 • budynek i urządzenia (serwery), na których przechowywane są dane są klimatyzowane, wyposażone w monitoring na wypadek kradzieży, czujniki pożaru oraz zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w postaci zasilania serwera z podtrzymaniem bateryjnym oraz generatorowym.

6. Klient ma możliwość pobrania przechowywanych danych w trakcie trwania Umowy oraz do 7 dni od rozwiązania Umowy. Po tym okresie przechowywane dane Klienta zostaną bezpowrotnie usunięte bez możliwości ich odzyskania.

7. Klientowi przysługuje prawo wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych do Konta SaldeoSMART, a także za sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika lub Klienta.

9. Klient może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie SaldeoSMART z poziomu tego Konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

10. Klient uzyskuje dostęp do Konta SaldeoSMART oraz danych zapisanych na Koncie SaldeoSMART poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła.

11. Jeżeli Klient poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do Konta SaldeoSMART, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.

12. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta SaldeoSMART.

13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych do Konta SaldeoSMART.

§6 Prawa i obowiązki

1. Operator Konta SaldeoSMART zobowiązuje się świadczyć Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Klient może wykorzystywać Konto SaldeoSMART tylko do celów zgodnych z prawem.

3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczone są Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.

4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu SaldeoSMART ani żadnej jego części.

5. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta SaldeoSMART w tym licencji udzielonej na System SaldeoSMART na inne osoby trzecie.

6. Klient jest zobowiązany do wskazania Partnera, który działa w jego imieniu i na jego rzecz. Partner otrzyma od Operatora odpowiedni login i hasło.

7. Klient może zrezygnować z obsługi Partnera, z którym współpracuje lub dokonać jego zmiany, jednak w takim przypadku Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o tym fakcie.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.

9. Operator zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania dostępności Konta SaldeoSMART w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Konta SaldeoSMART bez podania przyczyn;
 • natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu Konta SaldeoSMART lub prawa autorskie Operatora Systemu SaldeoSMART, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora;
 • zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Systemu SaldeoSMART i Konta SaldeoSMART.

§7 Płatności

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za Pierwszą Aktywację lub Przedłużenie Aktywacji zgodnie z wybranym Pakietem i aktualnym cennikiem.

2. Opłata za Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART jest płatna z góry w terminie 7 dni od wystawienia faktury na rzecz Operatora. W przypadku zakupu Pierwszej Aktywacji lub Przedłużenia Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera.

3. Faktura za Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART jest wystawiana do 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia na Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.

4. Klient może dokonać zmiany Pakietu, jeśli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora uzupełniającej Opłaty za Usługę Konta SaldeoSMART równej różnicy między wybranymi Pakietami. Czas, przez jaki Klient uprawniony był do korzystania z wybranego Pakietu nie ulegnie zmianie.

5. Operator zastrzega możliwość waloryzacji wysokości Opłat w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z Usług Konta SaldeoSMART i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom w Systemie SaldeoSMART po zalogowaniu.

7. W razie opóźnienia w zapłacie przez Klienta Opłaty przekraczającej 30 dni Operator ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta SaldeoSMART do czasu uregulowania wszystkich należności przez Klienta.

8. W przypadku gdy Umowa Konta SaldeoSMART zostanie zawarta do 15-tego dnia danego miesiąca, wówczas faktura zostanie wystawiona za cały miesiąc, a Pierwsza Aktywacja jest od dnia zawarcia w/w umowy do końca tego miesiąca.

9. W przypadku gdy Umowa Konta SaldeoSMART zostanie zawarta po 15-stym dniu danego miesiąca, wówczas faktura zostanie wystawiona 1-szego najbliższego miesiąca, a Pierwsza aktywacja obejmować będzie wszystkie dni pozostałe do końca miesiąca, w którym była zawarta Umowa Konta SaldeoSMART oraz cały kolejny miesiąc.

§8 Odpowiedzialność

1. Całkowita odpowiedzialność Operatora Systemu SaldeoSMART z wszelkich tytułów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostępu do Konta SaldeoSMART jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora Systemu SaldeoSMART od Klienta za 3 miesięczny okres poprzedzający zaistnienie szkody.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła Klienta lub przed ich udostępnieniem przez Klienta osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz utraconych korzyści jest wyłączona.

§9 Reklamacje

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku problemów z prawidłowym korzystaniem z Konta SaldeoSMART. Zgłoszenia reklamacji Klient dokonuje bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Partnera.

2. Do zgłaszania reklamacji upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w Zamówieniu.

3. Reklamacje należy kierować w pierwszej kolejności do Partnera na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

4. W przypadku niemożliwości technicznej usunięcia zgłoszonej reklamacji przez Partnera należy ją kierować do Operatora na adres mailowy obsluga@saldeosmart.pl.

5. Operator zobowiązuje się przystąpić do działań w terminie 3 dni roboczych od złożenia reklamacji.

§10 Postanowienia Końcowe

1. Umowa Konta SaldeoSMART zostaje zawarta na czas określony zgodny z wybranym Pakietem (Pierwsza Aktywacja), po upływie którego ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony (Przedłużenie Aktywacji).

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Konta SaldeoSMART w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Operator Konta SaldeoSMART zachowuje uiszczoną Opłatę.

3. Operator Systemu SaldeoSMART zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Systemie SaldeoSMART. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług. Klient który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o Dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.

4. Operator Systemu SaldeoSMART może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie. Operator Systemu SaldeoSMART może zlecić wykonywanie Umowy Konta SaldeoSMART osobom trzecim.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych powierzonych BrainSHARE.

§2

1. BrainSHARE może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowa Konta SaldeoSMART.

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy BrainSHARE. może przetwarzać następujące dane: (imię, nazwisko, dane do faktury, telefon, adres e-mail, PESEL, adres IP).

3. Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

§3

1. BrainSHARE jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

2. BrainSHARE oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych. Na każde życzenie Klienta, BrainSHARE ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.

4. BrainSHARE przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania przez BrainSHARE obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych.

§4

1. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym BrainSHARE nadał upoważnienia, o których mowa w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta BrainSHARE niezwłocznie udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.

2. BrainSHARE oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz BrainSHARE.), która zostanie upoważniona do przetwarzania powierzonych przez Klienta danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

§5

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony – na czas trwania stosunku zobowiązaniowego między BrainSHARE, a Klientem świadczonej usługi dostępu do Konta SaldeoSMART.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem, jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże wypowiedzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych skutkuje wypowiedzeniem Umowy Konta SaldeoSMART zawartej między Klientem, a BrainSHARE.

3. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.

+48 12 350 66 88
obsluga@saldeosmart.pl
Copyright © 2019 BrainSHARE IT sp. z o.o. All rights reserved