REGULAMIN KONTA SaldeoSMART Online z dnia 05.09.2022r.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin Konta SaldeoSMART (Regulamin) – regulamin określający zasady świadczenia Usług Dostępu oraz korzystania z Konta SaldeoSMART dostępny na stronie www.saldeosmart.pl.
 2. System SaldeoSMART – system informatyczny umożliwiający korzystanie z Konta SaldeoSMART, który jest utrzymywany i rozwijany przez Operatora Systemu SaldeoSMART.
 3. Operator Systemu SaldeoSMART (Operator) – BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 000 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.
 4. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Klienci mają prawo korzystać z Konta SaldeoSMART wyłącznie  w ramach Pakietów określonych szczegółowo na stronie www.saldeosmart.pl
 5. Konsument – Klient prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia Umowy Konta SaldeoSMART dokonuje transakcji, która  uznana zostanie za niezawodową.
 6. Hasło Klienta – ciąg znaków składający się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadany przez Operatora lub samodzielnie przez Klienta w procesie tworzenia Konta SaldeoSMART, a służący autoryzacji Klienta w procesie logowania na Konto SaldeoSMART.
 7. Login Klienta – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem Klienta do autoryzacji dostępu do Konta SaldeoSMART.
 8. Konto SaldeoSMART – wydzielona przestrzeń Systemu SaldeoSMART określona unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Konta SaldeoSMART w imieniu i na rzecz Klienta. 
 10. Biuro Rachunkowe – podmiot gospodarczy, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług księgowych.
 11. Konto Użytkownika – konto utworzone dla danego Użytkownika przez Klienta, dostępne za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.
 1. Konto Klienckie – konto utworzone przez Klienta będącego Biurem Rachunkowym dla swoich klientów wobec których świadczy usługi księgowe lub konto utworzone przez Klienta dla podmiotów z nim powiązanych, przez które należy rozumieć podmiot kontrolujący Klienta, kontrolowany przez Klienta lub objęty wspólną kontrolą z Klientem. Kontrola oznaczała posiadanie ponad 51% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki. 
 2. Zamówienie – formularz zamówienia Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART, którego podpisanie lub zaakceptowanie w formie elektronicznej jest równoznaczne z zawarciem Umowy Konta SaldeoSMART na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART (Usługi) – usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w ramach wybranego przez Klienta Pakietu.
 4. Umowa Konta SaldeoSMART (Umowa) – umowa zawarta pomiędzy Operatorem Systemu SaldeoSMART i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART. 
 5. Opłata – wynagrodzenie Operatora Systemu SaldeoSMART za świadczenie Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART, wnoszona jest przez Klienta. Opłata uiszczana jest bezpośrednio do Operatora lub na rzecz Partnera SaldeoSMART jako opłata za Pierwszą Aktywację lub Przedłużenie Aktywacji. 
 6. Cennik- cennik Pakietów znajdujący się pod adresem www www.saldeosmart.pl/cennik
 7. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym.
 9. Partner SaldeoSMART (Partner)– podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Operatorem Systemu SaldeoSMART lub innym podmiotem posiadającym pisemną zgodę Operatora ma prawo do sprzedaży Pierwszej Aktywacji lub Przedłużenia Aktywacji.
 10. Wdrożenie – prace polegające na skonfigurowaniu Dostępu do Konta SaldeoSMART oraz inne czynności wynikającej z odrębnej umowy, służące do prawidłowej eksploatacji Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART przez Klienta.
 11. Pierwsza Aktywacja – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART przez okres zgodny z wybranym Pakietem, który rozpoczyna swój bieg od daty utworzenia Konta SaldeoSMART przez Operatora.
 12. Przedłużenie Aktywacji – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART przez okres zgodny z wybranym Pakietem po zakończeniu okresu Pierwszej Aktywacji lub kolejnego okresu korzystania z Usługi.
 13. Pakiet – zestaw oferowanych Klientowi Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie: dostępnych funkcjonalności, ilości możliwych do przetworzenia dokumentów, ilości wewnętrznych Kont Użytkowników, ilości Kont Klienckich i innymi parametrami. Szczegółowy zakres usług poszczególnych Pakietów znajduje się na stronie www.saldeosmart.pl.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Świadczenie Usług następuje w oparciu o System SaldeoSMART.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. Klient może w ramach swojego Konta SaldeoSMART (w panelu administracyjnym) zarządzać zgromadzonymi tam danymi, jak również zmieniać hasło dostępu do Konta SaldeoSMART.
 4. Klient może wprowadzać do Konta SaldeoSMART wyłącznie dane dozwolone przez Operatora. Odpowiedzialność Operatora za wprowadzenie przez Klienta danych niedozwolonych jest wyłączona.
 5. Klient będący Biurem Rachunkowym lub Klient posiadający powiązane z nim podmioty przez które należy rozumieć podmiot kontrolujący Klienta, kontrolowany przez Klienta lub objęty wspólną kontrolą z Klientem, przy czym kontrola oznaczała posiadanie ponad 51% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki jest uprawniony do tworzenia tzw.Kont Klienckich w ilości i na zasadach zgodnych z wybranym Pakietem. Utworzone Konta Klienckie dostępne są na Liście Firm po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385 1 do 385 3), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 3 Wymagania Techniczne

 1. W celu skorzystania z Usług Dostępu do Konta SaldeoSMART Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1024 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych Firefox, Chrome, Safari w ich najbardziej aktualnej wersji oraz aktywne konto poczty e-mail. 

§ 4 Zawarcie Umowy Konta SaldeoSMART

 1. Zawarcie Umowy Konta SaldeoSMART następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz akceptację Regulaminu.
 2. Zamówienie może zostać złożone bezpośrednio u Operatora lub Partnera. Operator niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia utworzy Konto SaldeoSMART oraz wygeneruje Hasło i Login Klienta.
 3. Podane przez Klienta w Zamówieniu dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania Umowy Konta SaldeoSMART Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacje wysłane przez Operatora do Klienta na dotychczasowe podane dane, w tym adresy elektroniczne, będzie uważana za skutecznie doręczone. 
 4. W Zamówieniu Klient wskazuje osoby uprawnione do kontaktu z Operatorem, adres mailowy do rejestracji Konta oraz adres mailowy do przesyłania faktur, numer telefonu do kontaktu. Podstawą do przetwarzania wyżej wskazanych danych przez Operatora jest art. 6 ust 1 lit b RODO.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności związanej z podaniem przez Klienta w Zamówieniu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, jak też za szkody powstałe w jakikolwiek sposób, w związku z udostępnianiem Operatorowi lub Partnerowi danych, w tym danych osobowych, przez osoby nieuprawnione lub w zakresie innym niż niezbędne do realizacji Usług objętych Umową.
 6. Klient oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu SaldeoSMART oraz, że wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Konta SaldeoSMART w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał Operator, Klient jak i upoważniony przez Klienta Użytkownik oraz Partner. 
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania upoważnionych przez niego Użytkowników.
 8. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych w Koncie wynikający z naruszenia wyżej wskazanych obowiązków Klienta.
 9. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Klienta będącego przedsiębiorcą mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
 1. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę podmiotów trzecich.
 2. Z chwilą pierwszego zalogowania do Konta SaldeoSMART Operator udziela Klientowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Systemu SaldeoSMART w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 
 3. Licencja, o której mowa w ust. 8 powyżej, zezwala na korzystanie z Konta SaldeoSMART wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART. 
 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie używał robotów bądź innych narzędzi lub oprogramowań automatyzujących korzystanie z Systemu SaldeoSMART, które wpływają negatywnie bądź zaburzają pracę Systemu SaldeoSMART. W przypadku wykrycia działania robota bądź innych narzędzi lub oprogramowań automatyzujących, które wpływają negatywnie bądź zaburzają pracę Systemu, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania możliwości korzystania z Systemu SaldeoSMART. 
 5. Klient zobowiązuje się regularnie aktualizować urządzenia oraz zewnętrzne oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Systemem SaldeoSMART. Klient jest zobowiązany także do aktualizacji Systemu SaldeoSMART zgodnie z zaleceniami i komunikatami Operatora. Brak wymaganych aktualizacji może w konsekwencji utrudniać lub uniemożliwiać  korzystanie z tego powodu z Systemu SaldeoSMART, za co nie będzie ponosił odpowiedzialności Operator. 
 6. W razie podejrzenia naruszenia przez Klienta zasad wynikających z niniejszego Regulaminu w szczególności  zasad korzystania z Konta, Operator poinformuje o tym fakcie Klienta wraz z prośbą o wyjaśnienia. W przypadku braku wyjaśnień ze strony Klienta w terminie 5 dni od wysłania drogą elektroniczną prośby o wyjaśnienia przez Operatora , Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta na czas niezbędny do uzyskania stosownych wyjaśnień.
 7. Operatorowi przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Konta i Systemu SaldeoSMART w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych bądź wpłynąć na zakłócenie pracy Systemu SaldeoSMART i/lub jego działania godzą w dobre imię Operatora. 

§ 5 Ochrona danych

 1. Klient jest administratorem lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia w stosunku do danych, które są wprowadzone do Konta SaldeoSMART.  
 2. Do Konta SaldeoSMART mogą być wprowadzane wyłącznie dane, których wprowadzenie jest dopuszczalne  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”). 
 4. W stosunku do danych wprowadzanych przez Klienta lub Użytkownika do Konta SaldeoSMART, stosuje się standardy i środki zabezpieczeń określone w dokumencie Certyfikat zgodności z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, którego aktualna treść opublikowana jest na stronie: www.saldeosmart.pl/certyfikacja.
 5. Klient ma możliwość pobrania przetwarzanych danych w trakcie trwania Umowy oraz do 14 dni od rozwiązania Umowy w zakresie dostępnych mechanizmów pobierania. Po tym okresie przechowywane dane Klienta zostaną bezpowrotnie usunięte bez możliwości ich odzyskania.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych do Konta SaldeoSMART, a także za sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika lub Klienta.
 7. Klient może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie SaldeoSMART z poziomu tego Konta, na którym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 8. Klient uzyskuje dostęp do Konta SaldeoSMART oraz danych zapisanych na Koncie SaldeoSMART poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła. 
 9. Jeżeli Klient poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do Konta SaldeoSMART, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.
 10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta SaldeoSMART.
 11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych do Konta SaldeoSMART.
 12. Powierzenie danych Operatorowi w związku ze świadczeniem Usługi odbywa się na podstawie zasad określonych w załączniku nr 1. do niniejszego Regulaminu.
 13. Informacje i dostęp do danych osobowych osób fizycznych, które Operator przetwarza jako administrator danych znajdują się w dokumencie “Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” (https://www.saldeosmart.pl/klauzula-informacyjna-RODO).

§ 6 Prawa i obowiązki

 1. Operator Konta SaldeoSMART zobowiązuje się świadczyć Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Klient może wykorzystywać Konto SaldeoSMART tylko do celów zgodnych z prawem.
 3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczone są Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.
 4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu SaldeoSMART ani żadnej jego części. 
 5. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta SaldeoSMART w tym licencji udzielonej na System SaldeoSMART na inne osoby trzecie. 
 6. Klient jest zobowiązany do wskazania Partnera, który działa w jego imieniu i na jego rzecz. Wskazany przez Klienta Partner po wcześniejszym uzyskaniu dyspozycji Klienta, jest uprawniony do zmiany w imieniu Klienta Pakietu, akceptacji Cennika i Regulaminu. Wskazany Partner otrzyma od Operatora odpowiedni Login i Hasło dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient może zrezygnować z obsługi Partnera, z którym współpracuje lub dokonać jego zmiany, jednak w takim przypadku Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o tym fakcie. Zmiana dotychczas obsługującego Partnera nastąpi po upływie miesięcznego okresu od powiadomienia Operatora tj. na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.
 9. W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Operator przeprowadza przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany, aktualizacje Systemu. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych od godziny 22:00 do godziny 6:00, bez konieczności wcześniejszego informowania. W przypadku konieczności wykonania przerwy technicznej w innych godzinach Operator poinformuje Użytkowników poprzez komunikat w Systemie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 7 Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za Pierwszą Aktywację lub Przedłużenie Aktywacji zgodnie z wybranym Pakietem i aktualnym Cennikiem.
 2. Opłata za Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART jest płatna z góry w terminie 7 dni od wystawienia faktury na rzecz Operatora. W przypadku zakupu Pierwszej Aktywacji lub Przedłużenia Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia fakturowania za Przedłużenie Aktywacji  bezpośrednio na Klienta od następnego miesiąca kalendarzowego od poinformowania o powyższej zmianie Partnera oraz Klienta. 
 4. Faktura za Usługę Dostępu do Konta SaldeoSMART jest wystawiana do 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia na Usługi Dostępu do Konta SaldeoSMART.
 5. Klient może dokonać zmiany Pakietu, jeśli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. Zmiana Pakietu powinna być każdorazowo zgłoszona do Operatora bądź Partnera, który przekaże informację na temat zasad i terminu zmiany. Czas, przez jaki Klient uprawniony był do korzystania z wybranego Pakietu nie ulegnie zmianie. 
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Cennika i zasad dotyczących płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom. 
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny znajdujący się na stronie http://www.stat.gov.pl/gus/, na dzień dokonania zmiany.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie przez Klienta Opłaty przekraczającej 14 dni wobec Operatora lub Partnera, Operator ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta SaldeoSMART do czasu uregulowania wszystkich należności przez Klienta. Odblokowanie Konta będzie możliwe wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległych należności przez Klienta. Dodatkowo Operator może uzależnić odblokowanie Konta, od zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za odblokowanie dostępu do Konta w wysokości określonej w aktualnym Cenniku. 
 9. W przypadku gdy Umowa Konta SaldeoSMART zostanie zawarta do 15-tego dnia danego miesiąca, wówczas faktura zostanie wystawiona za cały miesiąc, a Pierwsza Aktywacja jest od dnia zawarcia w/w umowy do końca tego miesiąca.
 10. W przypadku gdy Umowa Konta SaldeoSMART zostanie zawarta po 15-stym dniu danego miesiąca, wówczas faktura zostanie wystawiona 1-szego najbliższego miesiąca, a Pierwsza aktywacja obejmować będzie wszystkie dni pozostałe do końca miesiąca, w którym była zawarta Umowa Konta SaldeoSMART oraz cały kolejny miesiąc.
 11. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora na piśmie.
 12. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektronicznych.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Całkowita odpowiedzialność Operatora Systemu SaldeoSMART z wszelkich tytułów wynikających z realizacji Umowy Dostępu do Konta SaldeoSMART jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora Systemu SaldeoSMART od Klienta za 3 miesięczny okres poprzedzający zaistnienie szkody. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta lub Użytkownika informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Konta SaldeoSMART, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła Klienta lub przed ich udostępnieniem przez Klienta osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania. 
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz utraconych korzyści jest wyłączona.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości korzystania z Konta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług (w tym w dostępie do Konta), które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Operatora.

§ 9 Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku problemów z prawidłowym korzystaniem z Konta SaldeoSMART. Zgłoszenia reklamacji Klient dokonuje bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Partnera. Zgłoszenia reklamacji Klient może dokonać nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia problemów z korzystaniem z Konta SaldeoSMART. 
 2. Do zgłaszania reklamacji upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w Zamówieniu.
 3. Reklamacje Klient powinien  kierować w pierwszej kolejności do podmiotu od którego zakupił Usługę.
 4. W przypadku niemożliwości technicznej usunięcia zgłoszonej reklamacji przez Partnera, Klient za pośrednictwem Partnera kieruje zgłoszenie do Operatora na adres mailowy obsluga@saldeosmart.pl.
 5. Operator zobowiązuje się przystąpić do działań w terminie 3 dni roboczych od złożenia reklamacji. 
 6. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.

§ 10 Postanowienia dotyczące Klientów- Konsumentów 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
 2. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z korzystania z Konta po 14 dniach od zawarcia Umowy, Operator zwróci Klientowi będący Konsumentem uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za czas w którym korzystał z Konta.
 3. Oświadczenie Klienta będący Konsumentem może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Operatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków lub wysłane w formie elektronicznej na adres obsluga@saldeosmart.pl
 4. Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Klientowi będący Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. W przypadku Klienta będący Konsumentem Operator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta będący Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Operator nie ustosunkuje się do żądań Klienta będący Konsumentem oznacza to uznanie żądania Klienta będący Konsumentem za uzasadnione.
 7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 11 Postanowienia Końcowe

 1. Umowa Konta SaldeoSMART zostaje zawarta na czas określony zgodny z wybranym Pakietem (Pierwsza Aktywacja), po upływie którego ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony (Przedłużenie Aktywacji).
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Konta SaldeoSMART w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Operator Konta SaldeoSMART zachowuje uiszczoną Opłatę.
 3. Operator Systemu SaldeoSMART zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług. Klient który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o Dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu. 
 4. Operator Systemu SaldeoSMART może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie. Operator Systemu SaldeoSMART może zlecić wykonywanie Umowy Konta SaldeoSMART osobom trzecim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 6. Klient akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Operatorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Systemie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, System korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu. Korzystanie przez Użytkownik z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2022 r.

Załącznik nr 1

do REGULAMINU KONTA SaldeoSMART

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W związku ze świadczeniem Usług oraz w celach i na zasadach określonych w punktach poniżej Klient – administrator lub podmiot przetwarzający powierza Operatorowi – podmiotowi przetwarzającemu lub dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania. 
 2. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Operator  będzie przetwarzał, powierzone w związku ze świadczeniem usługi Konta SaldeoSMART dane osobowe pracowników, współpracowników klientów/kontrahentów administratora: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria paszportu, numer telefonu, adres e-mail, numery kont bankowych, nazwa firmy, numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców, numery rejestracyjne pojazdów, dane zawarte w zwolnieniach i orzeczeniach lekarskich oraz inne dane znajdujące się w dokumentach, które Klient wprowadza do konta.
 4. Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora – wyłącznie w celu realizacji usług Konta SaldeoSMART zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Czynności wynikające z realizacji Regulaminu stanowią udokumentowane polecenie Klienta.
 6. Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 7. Operator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 8. Operator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane. 
 9. Operator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 10. Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe zgromadzone na Koncie SaldeoSMART, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 11. W miarę możliwości Operator pomaga Klientowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
 12. Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu 48 godzin zgłosi Klientowi – administratorowi naruszenie.
 13. Klient zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Regulaminu. 
 14. Klient realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Operatora i z minimum 14 dniowym jego pisemnym uprzedzeniem.
 15. Operator zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Klienta – administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.
 16. Operator udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
 17. Operator może powierzyć dane osobowe, o których mowa w pkt 3 do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji usługi Konta SaldeoSMART. Lista aktualnych podwykonawców znajduje się w dokumencie Certyfikat zgodności z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, którego aktualna treść opublikowana jest na stronie: www.saldeosmart.pl/certyfikacja.
 18. W celu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, Operator informuje Klienta o zmianie Listy aktualnych podwykonawców w dokumencie Certyfikat zgodności na stronie: www.saldeosmart.pl/certyfikacja.
 19. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego. Aktualną listę odbiorców w państwach trzecich oraz informacje o zabezpieczeniach Operator opublikował na stronie: www.saldeosmart.pl/certyfikacja.
 20. Podwykonawca, o którym mowa w pkt 17 powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Operatora.
 21. Operator ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta – administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
 22. Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
 23. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Operatora danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Operatora, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Operatora tych danych osobowych. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Klienta. 
 24. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Klienta i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Załącznik nr 2

Pobierz Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONTA SaldeoSMART

 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl