Dodatek integracyjny Comarch Optima

Zobacz, jak działa dodatek integracyjny dla Comarch Optima

WARUNKI KORZYSTANIA Z DODATKU INTEGRACYJNEGO

Niniejszy dokument zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania Dodatku Integracyjnego wiążące Aidem Art
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 9A/1, 61-737 Poznań (dalej: Dostawca) i Użytkownika.

Pobranie Dodatku Integracyjnego oznacza akceptację niniejszych warunków korzystania.

§1 DEFINICJE TERMINÓW

 1. Dodatek Integracyjny – egzemplarz oprogramowania służący integracji Systemu SaldeoSMART z programem księgowym COMARCH ERP OPTIMA, na którym pracuje Klient Końcowy, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych jest Dostawca.
 2. System SaldeoSMART – oprogramowanie stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych jest BrainSHARE.
 3. Usługi SaldeoSMART ONLINE (Usługi) – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez BrainSHARE w oparciu o funkcjonalność Systemu SaldeoSMART polegającą na udzieleniu dostępu do Konta SaldeoSMART na zasadach określonych w Regulaminie SaldeoSMART.
 4. Użytkownik – podmiot będący przedsiębiorcą, który nabył i jest w posiadaniu Systemu SaldeoSMART lub korzysta z Usługi SaldeoSMART ONLINE.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z DODATKU INTEGRACYJNEGO

 1. Dostawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Dodatku Integracyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez czas wskazany w Zamówieniu zakupu.
 2. Prawo do korzystania z Dodatku Integracyjnego obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • używanie, utrwalanie i wprowadzanie do pamięci serwera lub stacji roboczej dla której została nabyta;
  • powielanie wyłącznie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa.
 3. Zakres korzystania przez Użytkownika z Dodatku Integracyjnego nie może być sprzeczny z postanowieniami Warunków korzystania z Systemu SaldeoSMART.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Dodatku Integracyjnego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić bądź udostępniać w jakiejkolwiek formie (łącznie z najmem, dzierżawą) Dodatku Integracyjnego ani żadnej jego części osobom trzecim.
 6. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury Dodatku Integracyjnego, a także do zastosowania Dodatku Integracyjnego jego części w innym oprogramowaniu.
 7. Użytkownik nie może podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Dodatku Integracyjnego (reverse engineering), deasemblacji, dekompilacji.
Pobierz dodatek integracyjny

 - 
Ukrainian
 - 
uk
Xhosa
 - 
xh
Polish
 - 
pl