Cash flow co to jest

Czym jest cash flow? Kto musi sporządzać rachunek?

Udostępnij:
3.3
(4)

Cash flow to rachunek przepływów pieniężnych – jeden z elementów sprawozdania finansowego firmy. Pokazuje jak faktycznie wygląda sytuacja finansowa podmiotu. Właścicielowi pomaga zapobiec utracie płynności finansowej (brak gotówki) oraz ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, a kredytodawcom i inwestorom obrazuje potencjał podmiotu do generowania środków pieniężnych czyli paliwa do prowadzenia działalności, regulowania zobowiązań i zapewnienia zysków.

Jeżeli szukamy narzędzia, które pomoże zbadać sytuację finansową oraz prawidłowo zaplanować przyszły budżet firmy, to cash flow będzie świetnym rozwiązaniem. 


Sprawdźmy, czym jest rachunek przepływów pieniężnych, kto go musi przygotować i jakie są metody jego sporządzania?

Co to jest cash flow? Poznaj definicję!

Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, przepływy pieniężne (ang. cash flow) to wpływy/wypływy środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych czyli krótkoterminowych inwestycji, które łatwo wymienić na pieniądze. Potocznie, to dokument uwzględniający faktyczne przepływy pieniędzy.

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, jaką gotówką dysponuje przedsiębiorstwo, jak generuje środki pieniężne i jak je wykorzystuje. Cash flow to obraz przepływów finansowych – z działalności finansowej, operacyjnej i działalności inwestycyjnej. Branża w jakiej działa dany podmiot nie ma znaczenia – przepływy pieniężne są kluczowe w każdym biznesie.

Kto musi sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzić m.in. banki, fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne oraz inne podmioty wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowości. To m.in. podmioty, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jak widać, małe i średnie firmy nie mają obowiązku sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, jednak robią to, żeby określić swoją płynność finansową i precyzyjnie ustalić przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 

Budowa rachunku przepływów pieniężnych

W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniamy przede wszystkim:

 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – podstawowego rodzaju działalności generującego przychody (m.in. wpływy ze sprzedaży towarów, usług, produktów, otrzymanych tantiem i opłat oraz wydatki z działalności operacyjnej np. na pensje dla pracowników, opłacony podatek dochodowy, wpłaty dla dostawców),
 • przepływy pieniężne z działalności finansowej – powodujące zmiany w wysokości i strukturze wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia jednostki (m.in. wpływy i wydatki związane ze zbyciem lub z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – np. kredyty i pożyczki),
 • przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, które mają w przyszłości wygenerować zyski (przepływy gotówkowe netto związane z nabywaniem i sprzedażą aktywów trwałych oraz inwestycji krótkoterminowych niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej najlepiej pokazują czy generuje ona wystarczająco dużo pieniędzy na spłatę pożyczek, utrzymanie zdolności operacyjnej podmiotu, wypłaty dywidend oraz inwestowanie bez korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

rachunek przepływów pieniężnych

Metody sporządzania cash flow

Cash flow pokazuje przepływ pieniędzy w danym okresie z podziałem na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Jakie są metody sporządzania cash flow? Sposobem wyliczania przepływów są:

 • metoda bezpośrednia – ujawniane są główne kategorie otrzymanych i zapłaconych środków pieniężnych brutto,
 • metoda pośrednia – zysk lub stratę koryguje się o:
  • skutki transakcji mających bezgotówkowy charakter,
  • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczące przeszłych lub przyszłych wpływów lub płatności środków pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej,
  • pozycje przychodowe i kosztowe związane z przepływami pieniężnymi z działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Czy cash flow mówi coś na temat kondycji przedsiębiorstwa?

Wnikliwa analiza cash flow daje wiedzę o zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Lektura rachunku przepływów pieniężnych to nieocenione źródło wiedzy dla potencjalnych kredytodawców i inwestorów. Mogą precyzyjnie ocenić kondycję firmy i porównać ją z innymi przedsiębiorstwami.

Inwestor (lub bankier) zainteresowany finansowaniem przedsiębiorstwa oprócz cash flow zajrzy również do pozostałych elementów sprawozdania finansowego: rachunku zysków i strat, bilansu, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

program księgowy dla firm Prowadzisz przedsiębiorstwo? Poznaj nasz program księgowy dla firm, dzięki którym przyspieszysz pracę i zapanujesz nad dokumentami!

Kto korzysta z cash flow?

Cash flow zawiera informacje o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy. Dlatego z cash flow korzystają nie tylko właściciele przedsiębiorstwa oraz kadra zarządzająca i osoby decydujące o strategii rozwoju podmiotu.

Rachunek przepływów jest też ważnym dokumentem dla zewnętrznych podmiotów finansujących. 

Kredytodawców lub inwestorzy mogą szybko zorientować się jak wyglądają przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, działalności operacyjnej i inwestycyjnej, jak wyglądają poszczególne grupy wpływów, jakie są wydatki operacyjne czyli mówiąc ogólnie, czy firma dobrze zarządza swoimi pieniędzmi.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 3.3 / 5. Liczba głosów: 4

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Poprzedni
Rozliczenie w barterze – konieczna faktura!
Następny
Rozliczenie składki za ubezpieczenie zdrowotne. Co trzeba wiedzieć?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *